#ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และข้าราชการครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และโต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม ดังนี้

1. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสและสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่

ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส