บริบทปอเนาะ

ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้ง

สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะอัลฆอซาลีย์ ตั้งอยู่ที่ 152 หมู่ที่ 1 ตำบบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120 บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ จดทะเบียนโดยนายมาหามะพันดี หะยีรอยาลี ซึ่งเป็นเจ้าของปอเนาะ ลักษณะทั่วไปของสถาบัน เปิดสอนประเภทอัลกุรอ่าน กีตาบ และอัลฮาดิษ รับนักศึกษาทั้งผู้ชายและผู้หญิง ลักษณะการอยู่ คือจะให้นักศึกษาอยู่ประจำเวลา 1 เดือน จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ และให้อนุญาตอยู่บ้านได้ 7 วัน ถ้าหากเลยกำหนด จะมีการทำโทษโดยโต๊ะครู นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ตำบลมูโนะ และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง เช่นอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี เป็นต้น หากนักศึกษามีความจำเป็นหรือมีเหตุที่ไม่สามารถมาปอเนาะ โต๊ะครูก็จะอนุญาตและอนุโลมเป็นรายๆไป เวลาเรียน จะเรียนทุกวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. ถึง 12.00น. ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น.ถึง 16.00 น. และจะหยุดเรียน วันอังคาร และวันศุกร์ ให้นักศึกษาได้หยุดพักผ่อนและเดินทางกลับบ้าน ปีแรกที่ กศน. เข้าไปจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรบูรณาการนั้น มีเฉพาะนักศึกษาชายคือ ปี 2548 – 2549 พอมาปี 2550 เริ่มมีนักศึกษาหญิงเข้ามาเรื่อยๆ สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะอัลฆอซาลีย์ มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในสถาบันศึกษาปอเนาะมีทั้งชายและหญิง ด้านอาคารและสถานที่ประกอบด้วยอาคารละหมาดหรือที่เรียน จำนวน 1 หลัง อาคารที่พักสำหรับนักศึกษาหญิง จำนวน 1 หลัง หอพักชาย (ปอเนาะชาย) มีห้องน้ำชาย จำนวน 2 หลัง และมีพื้นที่ว่างใช้ออกกำลังกายและทำพื้นที่เกษตรปลูกไว้กินภายในบริเวณปอเนาะ

ในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้แทนหลักสูตรบูรณาการ ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก จึงได้จัดทำข้อมูลนี้ขึ้นมา เพื่อที่คนสนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับสถาบันศึกษาปอเนาะ