ประชุมประจำเดือนสัญจรประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวสุไวบะห์ มะมิง ครูอาสาฯประจำปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของสถานศึกษาในสังกัด