จัดการเรียนรู้ระดับ ม.ต้น สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะห์อัลฆอซาลี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้นางสาวสุไวบะห์ มะมิง ครูอาสาฯประจำปอเนาะ ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม ณ สถาบันศึกษาปอเนาะเราเฎาะห์อัลฆอซาลี ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส