#กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ผลการประกวดชนะเลิศในระดับจังหวัดประเภทสถานศึกษา#กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

#การเข้าฐานอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการค่ายส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง นักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more