บริบทตำบล

This page has its layout set to Left Sidebar. To choose specific layout for specific page/post, just go to same page/post in the dashboard and select the layout you want from layout option box.

นางพาตีเมาะ อาบูซาแล

1.ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลซากอ

ที่ตั้ง

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลซากอหรือ กศน.ตำบลซากอ ตั้งอยู่ที่ตาดีกาบ้านกลูบี  หมู่ที่  ๔  ตำบลซากอ  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  เขตชุมชนบ้านกลูบี ห่างจากสำนักงาน   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร ประมาณ  ๓  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล เป็นสถานที่ของอาคารตาดีกามัสยิดบ้านตาลอ  หมู่ที่  ๔  ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  เขตชุมชนบ้านกลูบี จึงได้ขอใช้อาคารดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม และบริการประชาชน  พร้อมเป็นศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลซากอ ปัจจุบันเปิดทำการให้บริการแก่นักศึกษา กศน.และประชาชนในพื้นที่ มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน กศน.ตำบลซากอ คือ นางพาตีเมาะ  อาบูซาแล หัวหน้า กศน.ตำบลซากอ และ นายกิตตินันท์  แวอุเซ็ง ครูอาสาฯประจำตำบลซากอ เปิดบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเรียนการพบกลุ่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น.  .และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา08.30น.–16.30 น. โดยมี  นางพาตีเมาะ  อาบูซาแล หัวหน้า กศน.ตำบลซากอ และ นายกิตตินันท์  แวอุเซ็ง ครูอาสาฯประจำตำบลซากอ เป็นผู้ให้บริการ

  1. 2. สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลซากอหรือ กศน.ตำบลซากอ  ตั้งอยู่ที่อาคารตาดีกามัสยิดบ้านตาลอ บ้าน

กลูบี  หมู่ที่  ๔  ตำบลซากอ  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  เขตเชุมชนบ้านกลูบี ห่างจากสำนักงาน   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร ประมาณ  ๓ กิโลเมตร

สภาพทางภูมิศาสตร์ตำบลศรีสาคร

ลักษณะภูมิประเทศ   ตำบลซากอ มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบและภูเขาสลับซับซ้อน  มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วนเขตภูเขาและที่ราบสูง   ทางทิศตะวันตกและทิศใต้  อยู่ในท้องที่อำเภอศรีสาครตลอดแนวแม่น้ำสายบุรี

สภาพภูมิอากาศ

อำเภอศรีสาคร  มีภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น  แบ่งเป็น  2  ฤดู

1.ฤดูฝน  ฝนตกชุกในเดือน  พฤษภาคม –ธันวาคม

2.ฤดูร้อน  ในช่วงเดือน  มกราคม-เมษายน

อุณหภูมิสูงสุด              ประมาณ  32  องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสด              ประมาณ  18  องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ย              ประมาณ  25  องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย        ประมาณ  2,518.5  มิลลิเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

๙.การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมระหว่างอำเภอศรีสาคร  รวม   ๓    สาย   คือ

1.จากตำบลซากอ-ตำบลกาหลง  ระยะทาง  ๑๐  กิโลเมตร

2.จากตำบลซากอ-อำเภอจะแนะ ระยะทาง  ๒๐  กิโลเมตร

3.จากตำบลซากอ-ตำบลซากอระยะทาง  ๑  กิโลเมตร