ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยนางสาวรุสมีนี มะยิ ครู และข้าราชการครู เข้าร่วมร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 อีกทั้งยังมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส