นางสาวอานีรา ยูโซะ

ครูที่รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาปอเนาะนูรูลอิหซาน

      ชื่อ นางสาวอานีรา ยูโซะ

      เกิดวันที่  ๗  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 25๓๕    เชื้อชาติ  ไทย   ศาสนา  อิสลาม