โครงการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “วันนกแห่งชาติ”

นที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ จัดทำสื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “วันนกแห่งชาติ”

๕ มกราคม “วันนกแห่งชาติ” National Bird Day จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ “นก” เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ จนมีจำนวนประชากรลดลง