นางสาวดาวาตี กาเดร์

ประวัติของครูที่รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาปอเนาะนูรูลอิหซาน

      ชื่อ นางสาวดาวาตี  กาเดร์

      เกิดวันที่  ๒๐  เดือนเมษายน  พ.ศ. 25๑๖    เชื้อชาติ  ไทย   ศาสนา  อิสลาม