มอบวุฒิบัตร ให้แก่คณะครูที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวด”กิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more