มอบวุฒิบัตร ให้แก่คณะครูที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวด”กิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดารุณี สาและ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอศรีสาคร รับมอบวุฒิบัตร ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวด”กิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข” ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส