บริบทตำบล

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การเรียนรู้ตำบลสุวารี

 ที่ตั้ง

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสุวารี หรือ กศน.ตำบลสุวารี ตั้งอยู่ที่ บ้านปอเนาะ หมู่ที่ ๖  ตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรือเสาะ ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสุวารี ตั้งอยู่ที่บ้านปอเนาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่พบกลุ่มการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเป็นศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย และการบริการประชาชน  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสุวารี ปัจจุบันเปิดทำการให้บริการกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย และประชาชนในพื้นที่ มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน กศน.ตำบลสุวารี คือ นางสาวซามีฮ๊ะ สาและ  ครู นางสาวมาเรียนี สาหะ ครู กศน.ตำบล นางซากียะ มูสาลี และนางสาวรุสนานี เวาะแม ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เปิดบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเรียนการพบกลุ่ม ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐ น.–๑๖.๐๐ น. ระดับประถมศึกษาในวันพุธและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐ น.–๑๖.๐๐ น. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.–๑๖.๐๐ น. โดยมีนางสาวซามีฮ๊ะ สาและ  ครู นางสาวมาเรียนี สาหะ ครู กศน.ตำบล นางซากียะ มูสาลี  ครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และนางสาวรุสนานี เวาะแม ครูอาสาสมัคร ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นผู้ให้บริการ

ที่ตั้งและช่องทางการติดต่อ

ตั้งอยู่ที่      หมู่ 6 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์     080-7127603

Email        nfesuwari@hotmail.com

Face book   กศน.ตำบลสุวารี อ.รือเสาะ

ละติจูด/ลองติจูด  6.453530/101.575266