บริบทตำบล

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสามัคคี หมู่ที่ ๘ บ้านยาเบาะ ตำบลสามัคคี

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐

 1. ประวัติความเป็นมาตำบลสามัคคี เมื่อประมาณ ๒๔๙๐ มีสารวัตรชื่อว่า แซโงะ นามสกุลสามัคคี  เป็นชาวบ้านคนเดียวที่พูดภาษาไทยได้และมีนามสกุลภาษาไทย  อยู่บริเวณหมู่บ้าน ซึ่งมีชาวไทยนับถือศาสนาพุทธและชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ แซโงะ จะเป็นที่ชาวบ้านนับถือมาก อ่านเขียนภาษาไทยได้ ร่วมทั้งเป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ เมื่อมีการจัดตั้งตำบลขึ้นมา จึงเรียกว่า ตำบลสามัคคี ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านและนามสกุลของแซโงะ

  ตำบลสามัคคีเป็นตำบลหนึ่งใน ๙ ตำบลของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอรือเสาะ บนถนนทางหลวงหมายเลข ๔๑ (สายรือเสาะ – ยี่งอ)  อยู่ห่างจากอำเภอ                 รือเสาะ ๑๒ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ๓๖ กิโลเมตร  ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน

  ๑. การปกครอง  ๙   หมู่บ้าน

  ที่ หมู่บ้าน ชื่อ– สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
  ๑. หมู่ที่ ๑ บ้านปูโป นายอภิสิทธิ์  โละมะ ผู้ใหญ่บ้าน  
  ๒. หมู่ที่ 2 บ้านมะนังปันยัง นานฮากิม  หะบาแย ผู้ใหญ่บ้าน  
  ๓. หมู่ที่ 3 บ้านลูโบะบูโละ นายมาสือลัม       แลแมง ผู้ใหญ่บ้าน  
  ๔. หมู่ที่ 4 บ้านบาโงกือเต๊ะ นายยามา         ดาอี ผู้ใหญ่บ้าน  
  ๕. หมู่ที่ 5 บ้านละหาน นายมูฮัมหมัด บารอวา ผู้ใหญ่บ้าน  
  ๖. หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะแนปา นายสุเพียน  หะยียูโซ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน  
  ๗. หมู่ที่ 7 บ้านบาลูกา นายซอมารี  อูซี ผู้ใหญ่บ้าน  
  ๘. หมู่ที่ 8 บ้านยาเบาะ นายสะมะแอ  ลุมะยุ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ตั้ง กศน.ตำบลสามัคคี
  ๙. หมู่ที่ 9 บ้านเจาะกือแยง นายแมเย  แซเลาะ กำนัน  

   

   

   

   

   

   

  พื้นที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม(คน)
  เพศชาย เพศหญิง
  หมู่ที่ 1 บ้านปูโป ๑๔๙ ๓๕๘ ๓๓๒ ๖๙๐
  หมู่ที่ 2 บ้านมะนังปันยัง ๒๑๗ ๔๗๘ ๕๐๔ ๙๗๘
  หมู่ที่ 3 บ้านลูโบะบูโละ ๒๐๓ ๓๕๘ ๓๖๒ ๗๓๐
  หมู่ที่ 4 บ้านบาโงกือเต๊ะ ๒๐๔ ๔๖๙ ๔๕๗ ๙๒๖
  หมู่ที่ 5 บ้านละหาน ๒๐๖ ๕๐๕ ๕๓๙ ๑,๐๔๐
  หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะแนปา ๓๖๘ ๓๖๘ ๓๗๓ ๗๔๑
  หมู่ที่ 7 บ้านบาลูกา ๑๐๕ ๒๓๙ ๒๒๗ ๔๖๖
  หมู่ที่ 8 บ้านยาเบาะ ๑๐๒ ๒๐๑ ๒๑๔ ๔๑๕
  หมู่ที่ 9 บ้านเจาะกือแยง ๑๒๖ ๒๕๗ ๒๙๗ ๕๕๔
  รวม ๑,๓๘๐ ๓,๒๓๕ ๓,๓๐๕ ๖,๕๔๐

   ๒.จำนวนประชากรใน ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๓. ที่ตั้งและแผนที่