ประชุมคณะครู และบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ

วันที่ 19 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวฟายีละห์ เขียวจันทร์ ครู ประชุมคณะครู และบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อติดตามงานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต,ด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง,ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ และประกันคุณภาพสถานศึกษา (SAR) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส