ข้อมูลทั่วไปของ กศน.ตำบลรือเสาะออก

ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลรือเสาะออก

ที่ตั้ง

เดิมที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลรือเสาะออก ตั้งอยู่ที่โรงเรียนตาดีกาบ้านบือแนยาโมง ม.๒ บ้านนบือแนยาโมง ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นอาคารที่ติดกับตาดีกา มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์มีแต่หลังคามากั้น ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้มีการปรึกษาคณะกรรมการ ผู้นำท้องถิ่นและนักศึกษาเรื่องการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพื่อให้มีความสมบูรณ์ ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๔๘  ได้มีการปรับปรุงและย้ายสถานที่ใหม่ จากโรงเรียนตาดีกาบ้านบือแนราโมง    มาอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเก่า ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาการอำเภอรือเสาะ เป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีการปรับปรุงและย้ายสถานที่ใหม่ อาคารเอนกประสงค์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเก่า มาอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

กศน.ตำบล เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล/แขวง จึงเป็นหน่วยจัดกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่สุดที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม กศน.ตั้งแต่การร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนร่วมกิจกรรม ร่วมประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปัจจุบันเปิดทำการให้บริการกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย และประชาชนในพื้นที่ มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน กศน.ตำบลรือเสาะออก คือ นางสาวฟาตีมา อาแว ครู นางสาว สุชีรา สาและ ครูอาสาฯประจำศรช. นางสาวนูรีฮา มะมิง ครูอาสาสมัคฯ นางสาวสุเฮร เจะโซ๊ะ ครูอาสาฯประจำ ปอเนาะ และนายมาหามุ อีซอมูซอ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ เปิดบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเรียนการพบกลุ่ม ตั้งแต่เวลา 0๙.๐0 น.– 16.๐0 น. ระดับประถมศึกษาในวันพุธและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 0๙.๐0 น.– 16.๐0 น. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 0๙.๐0น.– 16.๐0 น. โดยมีนางสาวฟาตีมา อาแว ครู นางสาวสุชีรา สาและ ครูอาสาฯ ประจำ ศรช. นางสาวนูรีฮา มะมิง ครูอาสาสมัครฯ นางสาวสุเฮร เจะโซ๊ะ ครูอาสาฯประจำ ปอเนาะ และนายมาหามุ อีซอมูซอ ครูอาสาฯประจำ ปอเนาะ เป็นผู้ให้บริการ