บริบทปอเนาะ

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์

ที่ตั้งอยู่ที่  499/12  หมู่ที่ 1  ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ ซามารอตี ฟัรอีล ฮูซัยนียะห์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2555 ด้วยเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง คือ อาจารย์บือราเฮง  สือแม หรือบาบอแว และอาจารย์อับดุลมุตตอเลป  สาอุ หรือบาบอเลป เนื่องจากได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน โยเฉพาะทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมเสียด้นคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของอิสลามเป็นอย่างมาก และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนและนักเรียนที่อยากศึกษาหาความรู้ทางด้านศาสนา แต่ประสบปัญหาทางด้านการเงินในการเลือกสถานที่ศึกษา ด้วยเจตนารมณ์ จึงได้ก่อตั้งสถาบันปอเนาะมัดรอซะห์ ซามารอตี ฟัรอีลฮูซัยนียะห์ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนำหลักการคำสอน มาพัฒนาตนและผู้อื่นให้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมายของเอง คือพัฒนาตนให้เป็นคนดี และปฏิบัติตนให้เป็นประยชน์

ลักษณะพื้นที่ตั้ง

ลักษณะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ราบ  มีเนื้อที่ 7 ไร่  66  ตารางวา และเนื้อที่สำหรับการเกษตร  จำนวน 2 ไร่

มีอาคารละหมาดพร้อมเรียนกีตาบ 1 หลัง  และที่พักนักเรียน  (ปอเนาะ)

การปกครอง

สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์แบ่งการปฏิบัติงาน   ดังนี้คือ

1.นายอับดุลมุตตอเลป  สาอุ  เป็นโต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์จัดการสอนด้านศาสนา

2.นายอัสนาวี สาอุ เป็นผู้ช่วยโต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์จัดการสอนด้านศาสนา

3.นางสาวสุเฮร เจะโซ๊ะ ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์จัดการศึกษาสายสามัญ