โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวสุเฮร เจะโซ๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส