บริบทตำบล

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน

1.ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลโคกสะตอ

ที่ตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโคกสะตอตั้งอยู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแป ตำบลโคกสะตอเ  อำเภอรือสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสมัยก่อนอาศัยอยู่กับโรงเรียนตาดีกา ปัจจุบันเป็นอาคารเอกเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมัสยิดดารุลอิฮซาน ห่างจากสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรือเสาะ ประมาณ 18 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกสะตอ เป็นสถานที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากมัสยิดดารุลอิฮซาน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะตอ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส บ้านไอร์กลูแป จึงได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขอใช้อาคารดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเป็นศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย และการบริการประชาชน  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลาโละ ปัจจุบันเปิดทำการให้บริการกับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย และประชาชนในพื้นที่ มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน กศน.ตำบลโคกสะตอ คือ นางสาวนุร์ฮาซีกิน ฮูลูดอรอฮิง  ครูผู้ช่วย นางสาวนูรีดา เทษา ครูอาสาสมัครฯประจำศรช.                          และนางสาวพนิดา บือราเฮง ครู ครูอาสาสมัคร ฯ เปิดบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเรียนการพบกลุ่ม ตั้งแต่เวลา 0๙.๐0 น.–16.๐0 น. ระดับประถมศึกษาในวันอังคาร และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 0๙.๐0 น.–16.๐0 น. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา                     0๙.๐0น.–16.๐0 น. โดยมีนางสาวนุร์ฮาซีกิน ฮูลูดอรอฮิง  ครูผู้ช่วย นางสาวนูรีดา เทษา ครูอาสาสมัครฯประจำศรช.และนางสาวพนิดา บือราเฮง  ครูอาสาสมัคร ฯ เป็นผู้ให้บริการ

๑.สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีตำบลโคกสะตอ เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลบาตง ซึ่งมีพื้นที่เป็นเนินเขา และบริเวณนี้มีต้นสะตอขึ้นเต็มพื้นที่ จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า “บาโงบือตา” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “โคกสะตอ” ต่อมาเมื่อพื้นที่นี้แยกเป็นตำบลก็ยังคงเรียกตำบลนี้ว่า “โคกสะตอ” กันต่อไป

ตำบลโคกสะตอ แปลมาจากคำพื้นบ้านสองคำดังนี้

คำว่า        บาโง     แปลว่า     โคก

         ปะแต    แปลว่า     สะตอ

จึงได้เอาสองคำนี้มารวมกันกลายมาเป็นคำว่า “โคกสะตอ”ซึ่งแยกมาจาก ตำบลบาตง

พื้นที่

เป็นที่รบเชิงเขา

ทีตั้งและอาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับเขตตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้                       ติดต่อกับเขตอำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับเขต  อำเภอบันนังสะตา จังหวัดยะลา

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับเขต  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะทางกายภาพ

จำนวนหมู่บ้านของตำบลโคกสะตอ  

 

 1. หมู่ที่ 1 บ้านบาโงปะแต
 2. หมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแป
 3. หมู่ที่ 3 บ้านสวนพลู
 4. หมู่ที่ 4 บ้านไอร์สาเมาะ
 5. หมู่ที่ 5 บ้านไอร์จืนะ
 6. หมู่ที่ 6 บ้านธรรมเจริญ
 7. หมู่ที่ 7 บ้านธารน้ำทิพย์
 8. หมู่ที่ 8 บ้านตะบิงรูโต๊ะ

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ สลับกับภูเขาสูงต่ำเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับเป็นป่าเบญจพันธุ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ สภาพพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกไม้ยืนต้น เช่น ลองกอง ยางพารา ทุเรียน ลางสาด และพืชไร่อื่นๆเป็นลักษณะภูมิอากาศมี 2 ฤดู ฤดูร้อนจะอยู่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนสำหรับฤดูฝนจะอยู่ช่วงประมาณเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีความแปรปรวนตลอดทั้งปีในบางปีอาจเกิดอุทกภัย เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเชิงเขาอยู่ล้อมรอบ

ด้านอาชีพ

การประกอบอาชีพโดยภาพรวมของตำบลโคกสะตอ ประชาชนส่วนใหญ่จะยึดอาชีพทำสวนยางพารา ทำสวนลองกอง ทุเรียน ลางสาด มังคุด และผลไม้ยืนต้นประเภทอื่นๆดดยทั่วไปแล้วประชาชนมีอาชีพหลักคืออาชีพทางการเกษตร และอาชีพที่สำคัญที่ทำรายได้หลักให้กับประชาชนในตำบลได้แก่ ยางพารา และผลไม้ตามฤดูกาลและปัจจุบันประชาชนยังสามารถขายไม้ยางพารา ซึ่งเป็นที่ต้องการของพ่อค้าและมีราคาสูงที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลโคกสะตออีกด้วย

ด้านการพาณิชย์

การประกอบอาชีพในด้านพาณิชย์ ประชาชนจะเปิดร้านจำหน่ายของชำเล็กๆน้อยๆตามหมู่บ้านซึ่งมีอยู่กระจักกระจ่าย มีอยู่ประมาณเฉลี่ยหมู่บ้านละ 4-5 ร้านและส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายข้าว น้ำชา ยามเช้าและขายน้ำชาตลอดทั้งวัน

 ด้าน การปศุสัตว์

การประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ ประชาชนส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์สี่เท้าและสัตว์ปีกตามลำดับ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่ประชาชนจะเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร

ด้านอุตสาหกรรม

การประกอบอาชีพในด้านอุตสาหกรรมนั้น จะเป็นในรูปแบบอุตสาหกรรมครัวเรือนเล็กๆเพียงเท่านั้นเอง เช่น เย็บผ้า เย็บหมอน เย็บผ้าคลุม ทำอาหารส่งจำหน่ายตามตลาดนัดเล็กๆซึ่งประชาชนประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

การคมนาคม

 • ทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 1 สาย
 1. ถนนสายศรีสาคร-ยะลา
 • ทางหลวงชนบท จำนวน  8  สาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. สภาพทางสังคม – ประชากร

จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร

          ตารางแสดงข้อมูลประชากรและครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอมีดังนี้..

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เพศ  (คน) จำนวนประชากรรวม(คน) จำนวนครัวเรือน(หลัง)
ชาย หญิง
1. บ้านบาโงปาแต 444 413 857 216
2. บ้านไอร์กะลูแป 562 593 1,155 285
3.  บ้านกำปงซีเระ (สวนพลู) 457 484 941 196
4. บ้านไอร์สาเมาะ , 384 355 739 178
5. บ้านไอร์จือนะ 343 346 689 178
6.  บ้านธรรมเจริญ , 247 252 499 165
7. บ้านธารน้ำทิพย์ 206 184 390 169
8.  บ้านตะบิงรูโต๊ะ 461 461 922 295
รวมทั้งสิ้น 3,104 3,088 6,192 1,682

รายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกสะตอ

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนทางการปกครอง
1 บ้านบาโงปาแต นายรุสลี ตันหยงดอนิ
 2 บ้านไอร์กะลูแป นายธีรวัฒน์  แตบาตู
3  บ้านกำปงซีเระ (สวนพลู) นายฮารง  ยีตอหะ
4 บ้านไอร์สาเมาะ , นายณรงค์เด่น  ยีตอหะ
5 บ้านไอร์จือนะ นายอับดุลลาเต๊ะ  สะแลแม
6  บ้านธรรมเจริญ , นายอนุชาติ  เตะหมะ
7 บ้านธารน้ำทิพย์ นายเจ๊ะสะอุดี  สุหลง
8  บ้านตะบิงรูโต๊ะ นายอาดือเระ  ดาโอ๊ะ

 

รายชื่อผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิดต่างๆ

หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายอิบรอเฮง ฮูลูเวาะเลาะ อีหม่านมัสยิดอัลฮาบุลกะฟีย์
2 นายลาเต๊ะ  เฮะดือเร๊ะ อีหม่านมัสยิดดารุลอิซซาน
3 นายอาหามะ  ดาหะแม อีหม่านมัสยิดกำปงซีเร๊ะ
4 นายอูเซ็ง  เจ๊ะมูดอ อีหม่านมัสยิดดารุลอามาน
5 นายนูเด็ง  ยะโก๊ะ อีหม่านมัสยิดดารุลยาบาล
6 นายมะนูซี  มาเละ อีหม่านมัสยิดมะมุล
7 นายอาบูนีเพ๊าะ  ดาโอ๊ะ อีหม่านมัสยิดดารุลอิห์ซาน

 

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ

        ผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด และจากการเลี้ยงโค มวลรวมรายได้เฉลี่ย 30,000 บาท/ปี/ครัวเรือน

 1. แหล่งวิทยาการชุมชน และทุนด้านงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษา

ประเภทบุคคล ประเภทสถานที่และองค์กร ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ประเภทกิจกรรมทางสังคม – วัฒนธรรมและต้นทุนงบประมาณ (ระบุแหล่งทุนด้านงบประมาณของชุมชน)

สถานที่สำคัญๆ

ลำดับที่ ชื่อสถานที่ จำนวน (แห่ง)
1 มัสยิด/บาลาเซาะ 8
2 โรงเรียน 5
3 สุสาน 8
4 โรงเรียนตาดีกา 8
5 กศน.ตำบล 1
6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1
7 จุดตรวจประจำตำบล 1
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1

           

 ๕.ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลโคกสะตอ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ บางพื้นที่เป็นต้นกำเนิดของสายธารเล็กๆ

๖.แหล่งท่องเที่ยวในตำบล

 • จากการสำรวจภายในตำบลโคกสะตอ มีสถานที่ ที่พอจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต คือหมู่บ้านพัฒนาชาติไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านธารน้ำทิพย์ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

คลิกวิดิโอประชาสัมพันธ์ตำบลโคกสะตอ https://drive.google.com/file/d/1Qh1PKcMbJwsxBQb4e_0qdQjoA8ocbVTX/view?t=27