# พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรือเสาะ #

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลโคกสะตอ และครูสกร.อำเภอรือเสาะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรือเสาะ ให้มีบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ น่าทำงาน ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรือเสาะ อำภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส