โครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร. อำเภอที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวสุไรยา ดอละ ครู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักศึกษา และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่นักศึกษา ครู ผู้บริหารที่ดำเนินงานองค์กรนักศึกษา ร่วมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ