เข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวสากีนะห์ ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะเข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถดำเนินงานตามจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ 1.รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส และ 2.เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ “ความตั้งใจ…อยากยกให้เป็นกิจกรรมเด่นประจำ สกร.อำเภอ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส