เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานสกร.อำเภอรือเสาะ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางซากียะ มูสาลี ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน สกร.อำเภอรือเสาะ ณ อาคารเอนกประสงค์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ โดยมีว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนิเทศภายในของสถานศึกษา รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้