เข้ารับการนิเทศโดยคณะนิเทศจาก สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะครู ศกร.ตำบลโคกสะตอ พร้อมด้วยคณะครูสกร.อำเภอรือเสาะ ร่วมต้อนรับและเข้ารับการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ เป็นประธานในการนิเทศสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส