บริบทปอเนาะ

บริบทสถาบันศึกษาปอเนาะ

เมื่อปี พ.ศ. 2550 มัสยิดแห่งนี้เปิดสอนในลักษณะปอเนาะ มีนักเรียนชายประมาณ 80 คน อาศัยอยู่ปอเนาะเป็นหลัง 20 หลัง  โดยมีนายมะดาโอะ ยีดิง  เป็นโต๊ะครูและผู้สอน ต่อมาได้มีการจดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2551 ทะเบียนเลขที่ 3901004258012551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอนกีตาบให้กับ ผู้สูงวัย เด็กกำพร้า  เด็กยากจน  เด็กที่ขาดโอกาสทางศึกษาและเผยแพร่หลักศาสนาอิสลามให้กับประชาชนทั่วไปให้เพื่อให้เป็นคนดี และยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องศาสนาออนไลน์  ผ่าน Facebook: อาสอารี ลาเต๊ะ

ที่ตั้ง สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสซอลีฮีน ตั้งอยู่เลขที่ 209 บ้านปูลากาป๊ะ  หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96000

สัญลักษณ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสซอลีฮีน

การจัดการเรียนการสอน

          เปิดสอนศาสนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

การจัดการเรียนการสอนภาษาแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา  คือ

ช่วงที่ 1 เรียนเวลา        06.00 – 08.30 น

ช่วงที่ 2 เรียนเวลา        09.11 – 11.00 น

ช่วงที่ 3 เรียนเวลา        13.30 – 15.30 น

ช่วงที่ 4 เรียนเวลา        18.00 – 20.30 น

การคมนาคม

การคมนาคมของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสซอลีฮีน มีการคมนาคมที่สำคัญคือการคมนาคมทางบกโดยใช้ถนนทางหลวงชนบทภายในตำบลกะลุวอเหนือระยะทางจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาสถึงสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสซอลีฮีน ประมาณ 5 กิโลเมตร

ข้อมูลนักศึกษาของสถาบันปอเนาะดารุสซอลีฮีน

มีบุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย โต๊ะครู 1 คน ผู้ช่วยโต๊ะครู 3 คน ซึ่งนายมะดาโอ๊ะ  ยีดิง เป็นโต๊ะครู มีนายอาสอารี  ลาเต๊ะ และนายมุหยิดดีน  ยีดิง เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู  มีจำนวน 157 นักศึกษาทั้งหมด 1 คน ประกอบด้วย ชาย  122 คน  หญิง  35  คน

ลักษณะพื้นที่

ในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสซอลีฮีน จะเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  6 ไร่ 172/1016

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศาสนา
  2. เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนมุสลิม ให้เป็นคนดีและมีคุณธรรม
  3. เพื่อมีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติศาสนกิจ
  4. เพื่อทำงานมีประโยชน์ให้กับสังคม
  5. ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ในการดำรงชีวิตที่ดี
  6. การรู้จักหน้าที่ มีภาวะเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

ยกระดับการศึกษาให้เยาวชนมุสลิมส่งเสริมการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

พันธกิจ

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ สามารถเรียนสายสามัญและอาชีพควบคู่กับศาสนาเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป

เป้าประสงค์

  1. เยาวชนมุสลิมในปอเนาะได้รับการยกระดับทางการศึกษา
  2. เยาวชนในปอเนาะได้รับการศึกษาสายสามัญควบคู่กับศาสนา
  3. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงสามารถพัฒนาตนเองและสังคม
  4. เปิดโอกาสให้ฝึกอาชีพตามความถนัด