ประสานงานวิทยากรอาชีพ เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ในโครงการกิจกรรมการออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดฯ

ณ บ้านโต๊ะเล็ง หมู่ 3 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส