วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567

🩷 วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเจาะไอร้อง ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอความร่วมมือใส่เสื้อผ้าสีม่วง หรือสัญลักษณ์ สีม่วง💜 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคน 🇹🇭✨️

#เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ