กิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมด้วยด้วย คณะครู และบุคคลการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีของบุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และธรรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้สวดมนต์ กล่าวดูอาอ์ โดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวย การสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส พบปะพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรสังกัดสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 13 อำเภอ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส