ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมบุคคลากร สกร.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงและร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนติดตามงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส