ขอความร่วมมือในการ เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

คลิ๊ปดูข้อมูลhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=680710924187401&set=a.388882020036961

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอ อำเภอเจาะไอร้อง มอบให้นางสาวนาอีหม๊ะ อาแวกาจิ หัวหน้างานทักษะชีวิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการตามคำแนะนำและมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ขอความร่วมมือครูทุกคนช่วยกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่วงจัดการเรียนการสอน ให้ครูผู้สอน.ทุกตำบล ครูผู้สอนในสถาบันศึกษาปอเนาะทุกปอเนาะและห้องสมุดอำเภอเจาะไอร้อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์