บริบทปอเนาะ

ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะ
สถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่1 ตำบลดุซงญอ
อำเภอจะแนะ จังหวังนราธิวาส มีเนื้อที่ 5 ไร่ เปิดสอนแบบปอเนาะเดิมๆ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาสกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2506
โดยมี นายอับดุลเล๊าะเจ๊ะแต ดำรงตำแหนง โต๊ะครู และนางคอดีเย๊าะ เจ๊ะแต เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู ซึงมีชื่อเดิมว่า ปอเนาะกะแตแร
ปีการศึกษา 2515 ทางรัฐบาลได้ให้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร โดยมีชื่อว่าโรงเรียนวาตอนียะห์ โดยมีโต๊ะครู อับดุลเลาะ เจ๊ะแต เป็นเจ้าของ และผู้รับใบอนุญาต และ มีนาย ดอเลาะ มะดีเยาะ เป็นผู้จัดการ
ปีการศึกษา 2530 โดยมีโต๊ะครู อับดุลเลาะ เจ๊ะแตและ มีนาย ดอเลาะ มะดีเยาะได้ไปยกเลิกทะเบียนโรงเรียนวาตอนียะห์ กับทางราชการ เพราะอายุระยะสุดท้ายของโต๊ะครู
ปีการศึกษา 2547 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ชื่อว่า สถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์ โดยมีนายมาหะมะ เจ๊ะแต ดำรงตำแหน่ง โต๊ะครู และนางคอลีเยาะ โต๊ะหะ และนางสาวอาซียะ เจ๊ะแต เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู
ปีการศึกษา 2548 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 200,000 บาท
สร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
ปีการศึกษา 2552 ได้รับการอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะด้านกายภาพ อันดับที่ 2 ขนาดเล็ก จำนวน 150,000 บาท ได้สร้างรั้วคอนกรีต ขนาดความยาว 125 เมตร และความสูง 2 เมตร
ปี 2562 ได้รับการบริจาคปอเนาะผู้สูงอายุ จำนวน 10 หลัง จากผู้มีจิตศรัทธา
ได้จัดสอนด้านศาสนาและสามัญ โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะ ( กศน.อำเภอจะแนะ ) มีอาคารเรียนอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง มีมัสยิด จำนวน 1 หลังมีผู้สูงอายุที่พักอยู่ ทั้งหมด 47 คน มี นักศึกษา ไป- กลับ จำนวน 4 คน มีวิทยากรสอนศาสนา จำนวน 6 คน และบุคลากรสอนสามัญจำนวน 1 คน จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะ
ปัจจุบันสถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะแนะ สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง เพื่อจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ในด้านต่างๆและจัดการเรียนการสอน และจัดตั้งเป็นที่พบกลุ่มสำหรับนักศึกษา