โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

กศน.อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ที่สถาบันศึกษาปอเนาะหลักสูตรวิชาระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1สถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะห์ช่างทำฝ้าเพดาน จำนวน 6๐ชั่วโมง1 – 23 ธันวาคม  2565นางนูรีย๊ะ  มิหิแอ
2สถาบันศึกษาปอเนาะศาสตราวิทยาวิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 6๐ ชั่วโมง1 – 23 ธันวาคม  2565  นางสาววนิดา  สิเดะ
3สถาบันศึกษาปอเนาะศาสตราวิทยา (ต่อยอดอาชีพปอเนาะต้นแบบ)วิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 31 ชั่วโมง2 – 13 มกราคม 2566นางสาววนิดา  สิเดะ