บริบทตำบล

ประวัติความเป็นมาของ

กศน. ตำบลลุโบ๊ะสาวอ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕  กศน.ตำบลลุโบะสาวอ ได้ย้ายมาที่อาคารของ กศน.ตำบล ที่สร้างใหม่  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑  บ้านตะโละมาเนาะ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส คำว่า “ลุโบะสาวอ” เป็นภาษามลายูถิ่น “ลุโบะ” หมายถึง หนองน้ำ ส่วนคำว่า “สาวอ” หมายถึง งูเหลือม เล่าสืบต่อกันมาว่ามีงูเหลือมตัวใหญ่และยาวมากตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ หากจะจับปลาในหนองน้ำนี้กินก่อนจะจับปลาจะต้องพันหัวไว้กับต้นไม้ริมฝั่ง ต้นหนึ่ง และพันส่วนที่เป็นหางไว้กับต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งแล้วใช้ลำตัววิดน้ำในหนองทุกวันจนน้ำแห้งจึงจับปลากิน ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อตำบลนี้ว่า “ลุโบะสาวอ” กศน.ตำบลลุโบ๊ะสาวอ ตั้งอยู่ที่บ้านตะโล๊ะมาเนาะ หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบ๊ะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ประมาณ 5 กิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ

                   ภูมิอากาศ  แบบมรสุมเขตร้อนมีสองฤดู คือ ฤดูฝน มีสองระยะ คือระยะที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพาเอาความชื่นจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันเข้ามาทำให้มีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและระยะที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งอิทธิพลจากความกดอากาศและพายุหมุนโซนร้อนที่พัดมาจากอ่าวไทย  ทำให้ฝนตกชุกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมปริมาณฝนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 600 มิลลิเมตร ต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 45 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ทำให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสามัคคี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบ๊ะสาวอเป็นป่าดิบชื้นตามเทือกเขาเทือกเขาบูโด

จำนวนประชากร

จำนวนประชากร (ณ ธันวาคม 2566) ๕,๘๘๗ คน (ชาย ๒,๙๓๐ คน / หญิง ๒,๙๘๔ คน)

  หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้านจำนวน ครัวเรือนทั้งสิ้นจำนวนราษฎร  (คน)
ชายหญิงรวมทั้งสิ้น
1บ้านตะโละมาเนาะ137364423787
2บ้านลุโบะสาวอ150344338682
3บ้านกะทุง142351280631
4บ้านบือราแง192438457942
5บ้านสุไหงบาตู91290286576
6บ้านบากง116287242529
7บ้านลุโบะสาวอนอก89290286576
รวม9172,3462,3124,723