นำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นางซูไฮลา มากคง ครู อาสาปอเนาะฯนำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธทศักราช 2551 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ศูนย์สอบ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส