เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลบาเระใต้ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ได้แก่

1. การแสดงตัวตนบนโลกดิจิทัล (Digital Identity)

2. การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิทัล (Digital Use)

3. ความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Safety)

4. ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security)

5. ความฉลาดทางอารมณ์บนโลกดิจิทัล (Digital Emotional Intelligence)

6. การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

7. การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)

8. สิทธิทางดิจิทัล (Digital Rights)

ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปขยายผลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ ฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส