โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมติว n-net นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลบาเระใต้