บริบทปอเนาะ

ข้อมูลสถานที่ตั้ง และลักษณะพื้นที่ตั้ง

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์

สถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 13/2 ตำบล บาเจาะ        อำเภอ บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่ตั้ง

สถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์  เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน    64 ตารางวา แบ่งเป็นเนื้อที่ของบริเวณปอเนาะมีอาคารต่างๆ ประกอบด้วย มัสยิด ที่พักโต๊ะครู ที่พักนักเรียนและผู้สูงอายุ รอบๆปอเนาะจะมีนาและมีสวนสำหรับการเกษตร

ลักษณะชุมชน

         ประชากรในชุมชนเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นชุมชนมุสลิม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบชีพ ทำนา ทำสวนยางพารา และอาชีพรับจ้าง

ประวัติตำบลบาเจาะ

           ตำบลบาเจาะ เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบาเจาะ อยู่ในหมู่ที่ 2 คือบ้านแป๊ะบุญ ซึ่งแต่เดิมมีชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่มีชื่อว่า “ บุญ“  และตามภาษีพื้นเมืองจะเรียกว่า “แป๊ะ” มาตั้งร้านค้าขายของและรับซื้อของป่าจากชาวบ้าน ซึ่งมีอยู่เพียงร้านเดียวในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกว่า “แป๊ะบุญ” จนติดปากกระทั่งปัจจุบัน และใช้เป็นชื่อของหมู่บ้านมาโดยตลอด

พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้าน จะเป็นชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่และจะอยู่เป็นกุล่มเล็กๆ ตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งอยู่ตามแนวยาวและลึกของถนนเพื่อสะดวกแก่การคมนาคม  ติดต่อค้าขายผลผลิตทางการเกษตร และของใช้ต่างๆ ที่จำเป็น

ภาษาที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาท้องถิ่น คือภาษายาวี  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพษุรุษ และมีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ในปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้เริ่มนิยมใช้ภาษาไทยมากยิ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 50     สำหรับชายไทยมุสลิมจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอ่าน  เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจประจำวัน จึงจะสามารถอ่านและเขียนภาษาอาหรับได้

          ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม/วันสำคัญทางศาสนา ของชาวไทยมุสลิม มีพิธีเข้าสุนัต การถือศีลอดประเพณีงานเมาลิด  ประเพณีการแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งอาณาเขตและเขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลบาเจาะ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  ตั้งอยู่ในตอนกลางของอำเภอบาเจาะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะประมาณ  2 กิโลเมตร   ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านในเขตเทศบาลบาเจาะ  จำนวน  7  หมู่บ้าน มีเนื้อที่  21.69   ตารางกิโลเมตร (13,556.25 ไร่)

 • มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลกาเยาะมาตี ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7
  ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลลุโบ๊ะสาวอ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลบาเระใต้  ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 7, 8 และหมู่ที่ 5
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเทือกเขาบูโด และอำเภอรามัน  ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 6
 • จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
  หมู่ที่ 1  บ้านบือเจ๊าะ (อบต.บางส่วน)
  หมู่ที่ 3  บ้านดูกู (อบต.บางส่วน)
  หมู่ที่ 5  บ้านเปาเบาะ (อบต.บางส่วน)
  หมู่ที่ 6  บ้านบาดง (อบต.บางส่วน)
  หมู่ที่ 7  บ้านดูกูสุเหร่า (อบต.เต็มพื้นที่)
  หมู่ที่ 8  บ้านบือเจ๊าะ 2 (อบต.บางส่วน)

การคมนาคม

            การคมนาคมของสถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์  จาก กศน.อำเภอบาเจาะ ถึงสถาบันศึกษาปอเนาะ ประมาณ  กิโลเมตร

นโยบายของสถาบันปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์

 1. รู้หลักการทางศาสนา
 2. รักษากฏหมาย
 3. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย (ซูรอ)

ปรัชญาสถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์

ศรัทธามั่น                      มีวิชา                         พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

สถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์   มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยสอนให้ผู้เรียนมีความรู้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้

พันธกิจ

         ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและถูกวิธี

สภาพทั่วไปของอาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณปอเนาะ

 • ป้ายชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ(อยู่หน้าปอเนาะ)
 • อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง

–  ห้องสมุด

–  ห้องเรียน

–  ห้องประชุม

 • อาคารละหมาด(มัดราซะห์)

ใช้สำหรับประกอบพิธีละหมาดทางศาสนา  จัดเรียนอัลกุรอานและกิจกรรมโครงการบรรยายธรรม

 • บ้านพักบาบอ
 • หอพักนักศึกษาชาย
 • จำนวน 3 หลังปอเนาะแบบไม้ ยกพื้น
 • ห้องน้ำชาย จำนวน 2  หลัง
 • แปลงเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สวนหย่อม (สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ)