นำนักศึกษาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Line OA)ผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่  16 กุมภาพันธ

Read more

เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่  15 กุมภาพันธ

Read more

ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของบุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่  14 กุมภาพันธ

Read more

โครงการค่ายทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์ สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่  13 กุมภาพันธ

Read more

โครงการส่งเสริมการอ่านสู่บ้านหนังสือชุมชน สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่  8 กุมภาพันธ์

Read more