บริบทตำบล

This page has its layout set to Left Sidebar. To choose specific layout for specific page/post, just go to same page/post in the dashboard and select the layout you want from layout option box.

                     

ตำบลริโก๋ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งอำเภอสุไหงปาดีนี้ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีการปรับปรุงการปกครอง บริเวณ ๗ หัวเมือง ขึ้นกับเมืองระแงะ ก่อนที่จะย้ายเมืองระแงะ    ไปตั้งที่บ้าน “มะนารอ” และเป็นเมืองนรา ในปี พ.ศ.๒๔๕๐ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองนรา เป็น “นราธิวาส”      เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๕๘ อำเภอสุไหงปาดี จึงเป็นอำเภอหนึ่งที่กับเมืองนราธิวาส ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี เดิม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสุไหงปาดี เมื่อเส้นทางรถไฟตัดผ่านที่บ้านโคกตา ตำบลริโก๋ ทางราชการจึงได้ย้าย    ที่ว่าการอำเภอมาตั้งที่บ้านโคกตา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ แต่ยังเรียกอำเภอสุไหงปาดีอย่างเดิมว่า “สุไหงปาดี”   มีความหมายตามภาษาท้องถิ่นว่า “คลองข้าวเปลือก” “สุไหง” แปลว่า คลอง “ปาดี” แปลว่า ข้าวหรือข้าวเปลือก

                    ตำบลริโก๋ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุไหงปาดี  ประกอบด้วย ๗ หมู่บ้าน คำว่า “ริโก๋” เป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งมาจากคำว่า “ตูโก” หมายถึง น้ำไหลเซาะใต้ทำนบ  สาเหตุที่เรียกว่า “ริโก๋” ก็สืบเนื่องมาจากตำบลแห่งนี้       มีคลองสำคัญสายหนึ่งเป็นคลองประจำตำบล ซึ่งต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาแห่งหนึ่งในเขตบ้านตะโละบูเก๊ะ หมู่ที่ ๒  ตำบลริโก๋  คลองสายนี้ผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลริโก๋  ซึ่งมีทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน และได้ไหลผ่านอำเภอแว้งออกสู่แม่น้ำสุไหงโก-ลก  มีตำนานเล่าว่า ราษฎรในหมู่บ้านได้ช่วยกันสร้างทำนบเพื่อกั้นน้ำ นำไปใช้ทางการเกษตร   แต่สายน้ำได้ไหลเซาะพื้นใต้ทำนบเป็นช่องโหว่ขึ้น ลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “ตูโก” ต่อมาสำเนียงเรียกก็ได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็น “ริโก๋” โดยตำบล ริโก๋ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี ระยะห่างประมาณ  ๔  กิโลเมตร มีพื้นที่  ๒๘.๑๑๐ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๗,๕๖๘ ไร่  เป็นที่ราบเชิงเขา       สันกาลาคีรี โดยมีลักษณะเป็นที่ราบเนินสูง และพื้นที่ราบลุ่มเป็นป่าพรุทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งติดกับพื้นที่ของ ป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งจัดเป็นป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๖ – ๗ และพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนราษฎร