มุมเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดพื้นที่สำหรับศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ ฯ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และมีองค์ความรู้สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ สามารถเข้าถึงได้  มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้กับสมาชิกและบุคคลภายนอกได้รับทราบ  มีการจัดอบรมนักศึกษา และประชาชนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับ โดยคณะกรรมการศูนย์ ฯ ร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารศูนย์ ฯ ศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเป็นศูนย์กลางการจัด การเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกับภาคี

ศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลริโก๋ ภารกิจ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
  2. เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
  3. เป็นแหล่งขยายผลการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายในชุมชนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ / สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง