มุมส่งเสริมประชาธิปไตย

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลริโก๋ มีการใหับริการข่าวสารข้อมูล และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง    การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย ให้บุคคลมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม ต่อต้านพฤติกรรมทุจริต คอร์รัปชัน และการซื้อสิทธิขายเสียง คณะกรรมการ ศส.ปชต. สามารถดำเนินการ  ให้ความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลริโก๋  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยการออกเผยแพร่  ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย คณะกรรมการ ศส.ปชต. ต้องวางแผนในแต่ละเดือนว่าสามารถร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กร ใดได้บ้าง เช่น ร่วมกับ  ผู้นำท้องถิ่น พัฒนาการตำบล สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนในที่ประชุมของกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเวทีการพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งได้สอดแทรกไปในทุกกิจกรรมของตำบล หมู่บ้าน ตลอดจนสอดแทรกไปในวงสนทนาทั่วไปทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยถือเป็นการให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดพฤติกรรม   ที่เหมาะสมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น มีเหตุมีผล รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น ต่อสังคม และเคารพกฎกติกาของสังคม ทั้งนี้ควรบันทึกการให้ความรู้ในทะเบียนของศูนย์ฯ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานในเดือนต่อๆ ไป