มุมดิจิทัล

ศกร.ตำบลริโก๋ มีมุมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเห็นได้อย่างชัดเจน โดย กระทรวง ICT ร่วมกับ สำนักงาน กศน.มีนโยบายให้ ศกร.ตำบลเป็นศูนย์ การเรียนรู้ ICT ตำบล  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชน ศกร.ตำบลริโก๋ จัดตั้งศูนย์ดิจิทัล เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตเรียนรู้ผ่านระบบดาวเทียม อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้โดยใช้อินเตอร์เน็ต  ในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยี     ที่ทันสมัยมีประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล และแสวงหาความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น  พื้นที่ที่ใช้สืบค้นองค์ความรู้ต่างๆ  มิได้จำกัดเพียงตำราและหนังสือเท่านั้นสื่ออินเตอร์เน็ตนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับนักศึกษา      รุ่นกลุ่มยุคใหม่  ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูล  องค์ความรู้ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายดายและสะดวกรวดเร็วที่สุด ผู้สืบค้นข้อมูลสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน    ต่างเห็นความสำคัญของการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตกันอย่างกว้างขวาง  เพื่อบริการบุคคลในองค์กร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเพื่อค้นหา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัด การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ดังกล่าว จำเป็นที่เราจะต้องมีความรู้และทักษะในการค้นหาข้อมูล (Search)    รู้จักแหล่งเรียนรู้ และวิธีการนำเสนอข้อมูลความรู้และผลงานอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ