มุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศกร.ตำบลริโก๋ มีมุมอ่านหนังสือ มีการจัดข้อมูลสารสนเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  ( ศูนย์ict ชุมชน) มีมุมจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน เป็นวิธี   การดำเนินการให้ชั้นเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างแท้จริง เนื่องด้วยชั้นเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้พื้นฐาน  ในรายวิชาต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งประกอบด้วยนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ   อย่างชัดเจน หรืออาจเรียกว่า “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” (Individual Difference) ชั้นเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเป็นความสามารถของผู้สอนที่ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนการสอน และหมายความรวมถึง นักศึกษามีความสุขในขณะที่อยู่ในชั้นเรียน ความสุขของนักศึกษาเป็นสิ่งที่สุดยอดปรารถนาของผู้สอน และผู้รับผิดชอบทางการศึกษาต้องพยายามจัดให้มีขึ้นโดยทั่วกัน การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นองค์รวมของการบูรณาการความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน พร้อมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้นักศึกษาได้มาโรงเรียนทุกวันอย่างมีความสุข