ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลกาวะ

 ประวัติความเป็นมา

   คำว่า “ฆาวะ” เป็นคำในภาษามลายูท้องถิ่น หมายถึง ลักษณะการสานขัดแน่น โดยไม่ต้องใช้ตะปูในการตอก ซึ่งเชื่อว่าชาวบ้านละแวกนั้นส่วนมากมักใช้ในการทำมีดพร้า ซึ่งใช้ในการประกอบอาชีพ ต่อมาชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่า “กาวะ” และเรียกกันจนติดปากมาจนถึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539    

 ที่ตั้ง   

ตำบลกาวะเป็น 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ห่างจากอำเภอสุไหงปาดี ประมาณ 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4055 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบาโงฮูมอ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อ

        yes ทิศเหนือ             จดตำบลปะลุรู        อำเภอสุไหงปาดี           จังหวัดนราธิวาส
        yes ทิศใต้                จดตำบลสากอ        อำเภอสุไหงปาดี           จังหวัดนราธิวาส
        yes ทิศตะวันออก       จดอำเภอแว้ง         อำเภอสุไหงโกลก         จังหวัดนราธิวาส
        yes ทิศตะวันตก         จดตำบลริโก๋          อำเภอสุไหงปาดี           จังหวัดนราธิวาส

 อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 
        ตำบลกาวะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 21.392 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,493.75 ไร่ (อ้างอิงจากข้อมูลสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2540)

 ลักษณะภูมิประเทศ
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำหนักท่วมขังบางพื้นที่ และเป็นป่าพรุด้านตะวันออก

 เขตการปกครอง
การปกครองของตำบลกาวะ แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือนและผู้นำหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง127นายมูฮำหมัดปิกรี  อามิผู้ใหญ่บ้าน
2บ้านกาวะ296นายต่วนพาเอ๊ะ  นิอาแซผู้ใหญ่บ้าน
3บ้านจาแบป๊ะ206นายมะรูเด็ง  เจ๊ะกา   กำนัน
4บ้านสายะ247นายอภิชาติ  บินมามะผู้ใหญ่บ้าน
5บ้านบาโงฮูมอ323นายดันยา  มะนาอิงผู้ใหญ่บ้าน
6บ้านบาโงสนิง139นายสุภียัน  จาราแวผู้ใหญ่บ้าน

 ข้อมูลประชากรในพื้นที่
ตารางที่ 2 แสดงประชากรในพื้นที่ตำบลกาวะ    

รายการปี 2563ปี 2562ปี 2561
ประชากรชาย   (คน)2,6712,6002,584
ประชากรหญิง   (คน)2,8162,7702,745
รวมประชากร   (คน)5,4875,3705,329
บ้าน (หลังคาเรือน)1,3381,2841,262

                 ประชากรในเขต อบต.กาวะ สถิติในวันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,408 คน แยกเป็นชาย 2,620 คน และหญิง 2,785 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 252.83 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนบ้านเรือนในเขต อบต. 1,338 หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อย 99.98 ศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 0.02    
              
ตารางที่ 3 แสดงประชากรในพื้นที่ตำบลกาวะ แยกจำนวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนประชากรรวมจำนวนประชากรจำนวนครัวเรือน
ชาย (คน)หญิง (คน)
1บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง332309641127
2บ้านกาวะ6327091,341293
3บ้านจาแบป๊ะ268277545206
4บ้านสายะ493506999247
5บ้านบาโงฮูมอ6717381,409323
6บ้านบาโงสนิง337351688139
รวม2,6712,8165,4051,338

        ที่มา : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอสุไหงปาดี  ณ เดือน 30 กันยายน พ.ศ.2563