กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (การเงิน)

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
 งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

 

ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ จากอำเภอมาจังหวัด

ค่าพาหนะเดินทาง ไป