เอกสารเกี่ยวกับ กศน.

กศน.wow 2563 >>>>

นโยบายจุดเน้น กศน.ปี 63

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563>>>>

คู่มือการวางระบบควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน-กศน

การตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบการควบคุมก

คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

ระเบียบพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา2562

คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข