“ประชุมทางไกลผ่านระบบ NARAPEO’s Zoom meeting”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ ย่างกุ้ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าประชุมแนวทางขับเคลื่อนการใช้หนังสือเรียน “ทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ในพื้นทีนำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 23 จังหวัด และสำรวจการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ NARAPEO’s Zoom meeting