โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร Digital literacy

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ มะมิง ครูกศน.ตำบลเรียง และนางสาวอัสสิมา แวโน๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ เป็นวิทยากรครู ค บรรยายโครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตร Digital literacy ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการเข้าถึงดิจิทัลสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและสามารถใช้งานดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้ นอกจากนี้ ยังมีการคัดกรองด้วยเครื่องวัด​อุณหภูมิ​ร่างกายแบบอินฟาเรดผู้เข้าอบรมด้วย ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19