ติดตั้งจานดาวเทียม อาคารกศน.ตำบลสุวารี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

 

 

 

วันที่ 22 มิ.ย.63 นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวมาเรียนี สาหะ ครูกศน.ตำบลสุวารี พร้อมคณะครู ติดตั้งจานดาวเทียม อาคารกศน.ตำบลสุวารี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมในการให้บริการให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมและมีบรรยากาศเอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้