รายวิชา

หลักสูตร : ช่างก่ออิฐพื้นฐาน จำนวน 40 ชม. รือเสาะ

No. รายวิชา ชั่วโมง
1ช่างก่ออิฐพื้นฐาน จำนวน 20 ชม. รือเสาะ20
2ช่างก่ออิฐพื้นฐาน จำนวน 40 ชม. รือเสาะ40
รวม 60